Privatumo politika

Aktuali redakcija. Galioja nuo 2019 m. spalio 30 d.

UAB „LITAGRA“, juridinio asmens kodas – 304564478, (toliau – Bendrovė) registruotos buveinės adresas Savanorių pr. 173, LT-03150 Vilnius, Lietuvos Respublika, gerbia Jūsų privatumą, todėl renka, saugo, naudoja bei atskleidžia Jūsų Asmens duomenis, gautus Jums naudojantis Bendrovės valdomu internetiniu tinklapiu, pasiekiamu interneto adresu http://www.litagra.lt, bei kitais būdais tik taip, kaip tai aprašyta šioje Privatumo politikoje ir (ar) taikytinuose teisės aktuose, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.  

  SĄVOKOS
  Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai turi žemiau nurodytą reikšmę:
  Asmens duomenys – bet kokia informacija apie Jus, kaip fizinį asmenį, t.y. Duomenų subjektą, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti;
  Asmens duomenų tvarkymas –bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su Asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
  Bendrovė arba Duomenų valdytojas, arba mes, arba mus, arba mūsų – UAB „ LITAGRA“, juridinio asmens kodas 304564478, registruotos buveinės adresas Savanorių pr. 173, LT-03150 Vilnius, Lietuvos Respublika;
  Duomenų subjektas – yra fizinis asmuo, kurio tapatybė yra nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti: i) tiesiogiai (pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, interneto identifikatorių) arba ii) netiesiogiai (pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius);
  Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję Asmens duomenys;
  Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko Asmens duomenis;
  Jūs arba Jus, arba Jūsų – bet kuris asmuo, esantis Lankytoju arba bet kokiu kitu būdu (pvz. el. paštu) pateikiantis Bendrovei Asmens duomenis (nesilankydamas Tinklapyje);
  Kandidatas – tai bet kuris fizinis asmuo, dalyvaujantis ar siekiantis dalyvauti Bendrovės vykdomoje Bendrovės personalo atrankoje;
  Lankytojas – bet kuris fizinis asmuo, kuris lankosi Tinklapyje;
  Personalo atranka – procesas, kurio metu nustatomi ir taikomi reikalavimai Bendrovės darbuotojo pareigoms eiti, vykdoma Kandidatų paieška, atrenkami tinkamiausi Kandidatai pagal darbinę patirtį, išsilavinimą, asmenines savybes ir kitus, Bendrovės nuožiūra nustatytus, vertinimo kriterijus;
  Privatumo politika – tai Tinklapyje pateikiamos taisyklės ir reikalavimai, kurie nustato su Tinklapio naudojimu susijusios informacijos, taip pat kitos Bendrovės veikloje tvarkomos informacijos, įskaitant Asmens duomenų, rinkimo, saugojimo ir naudojimo tvarką bei kitas aktualias nuostatas;
  Slapukai (angl. „Cookies“) – mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuteryje, telefone ar kitame įrenginyje, kuriuo naudodamiesi jungiatės prie Tinklapio;
  Tinklapis – internetinis tinklapis, pasiekiamas adresu http://www.litagra.lt;
  Trečiasis asmuo – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra Duomenų subjektas, Duomenų valdytojas, Duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu Duomenų valdytojo ar Duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti Asmens duomenis.
   
  Bendrosios nuostatos
  Ši Privatumo politika yra privaloma bet kuriam Lankytojui, kuris naudojasi Tinklapiu, teikia paklausimus, kaip Kandidatas dalyvauja Personalo atrankoje ir (ar) naudojasi bet kokiu kitu Tinklapio turiniu, taip pat tam tikrais atvejais ir kitiems asmenims, kurie kreipiasi į Bendrovę ir/ar kitu būdu pateikia Bendrovei savo Asmens duomenis. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika, Jūs negalite naudotis Tinklapiu ar konkrečiu jo funkcionalumu (pvz. teikti paklausimų), ar bet kokiu kitu Tinklapio turiniu ar jo dalimi, taip pat dalyvauti Bendrovės vykdomoje Bendrovės personalo atrankoje.
  Duomenų valdytojas turi teisę tvarkyti Asmens duomenis ir kitais, šioje Privatumo politikoje neaptartais atvejais ir tikslais, tačiau bet kuriuo atveju apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą būsite informuotas teisės aktų nustatyta tvarka.
  Jūsų Asmens duomenų pateikimas Tinklapyje nurodytais ar kitais Bendrovės prašomais atvejais yra savanoriškas, tačiau būtinas tam, kad galėtume pvz., atsakyti į Jūsų paklausimus, sudaryti Jums galimybę dalyvauti Personalo atrankoje ir pan.
   
  Prisijungimas prie Tinklapio
  Kiekvieną kartą, kai Jūs prisijungiate prie Tinklapio, Tinklapio serveriai registruoja prisijungimo sesiją, kurios metu surenkami duomenys: prisijungiančio kompiuterio IP adresas, prisijungimo data ir laikas, paskutinio aktyvumo laikas, taip pat kiti techniniai duomenys. Duomenys pašalinami po atsijungimo arba po 24 val. neaktyvumo atveju. Ši informacija yra reikalinga tam, kad būtų garantuotas nuolatinis sistemos saugumas ir stabilumas, būtų įmanomas tinklo infrastruktūros techninis administravimas. IP adresas gali būti tiriamas ir naudojamas Privatumo politikos pažeidimo, išpuolių prieš Tinklapio infrastruktūrą atvejais, statistiniais tikslais bei kitais atvejais, kai tai numatyta šioje Privatumo politikoje arba taikytinuose teisės aktuose.
   
  Slapukai (angl. „Cookies“)
  Tinklapyje mes naudojame Slapukus (mažas bylas, įrašomas į Jūsų kompiuterio ar kito įrenginio kietąjį diską, angl. „cookies“) tam, kad užtikrintume tinkamą Tinklapio veikimą, sklandų naudojimąsi Tinklapiu.
  Jums apsilankius Tinklapyje, pateikiamas iššokantis pranešimas su nuoroda į šią Privatumo politiką, kuris informuoja apie Slapukų naudojimą Tinklapyje. Toliau naudodamiesi Tinklapiu Jūs patvirtinate, jog leidžiate Bendrovei įrašyti į Jūsų galinį įrenginį (kompiuterį, planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną aparatą ir pan.) Slapukus, kurie yra nurodyti Privatumo politikoje. Jeigu nepageidaujate ar nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą galinį įrenginį būtų įrašomi Slapukai, Jūs visada galite atsisakyti Slapukų naudodamiesi šios Privatumo politikos nurodytomis instrukcijomis ar kitais Privatumo politikoje nurodytais patarimais.
  Žemiau pateikiama informacija, kurią Jūs turėtumėte žinoti apie Slapukus:
  Slapukai gali būti „seanso slapukai“ (angl. session cookies), kurie yra naudojami tik kol naršysite internete ir yra automatiškai ištrinami uždarius naršyklę, „nuolatiniai slapukai“ (angl. „persistent cookies“), t. y. tokie, kurie saugomi Jūsų galiniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone ir pan.) tol, kol baigiasi nustatytas Slapuko naudojimo laikas arba Jūs atsisakote Slapuko, pasinaudodami vienu iš būdų, aprašytų šioje Privatumo politikoje, arba „trečiosios šalies slapukai“, t. y. tokie, kurie naudojami asmens, kuris nėra tinklapio valdytojas;
  Jūs visada galite atsisakyti mūsų Slapukų, kurių naudojimui išreiškėte sutikimą, jeigu Jūsų naršyklė tą padaryti leidžia, vis dėlto toks atsisakymas gali turėtis įtakos Jūsų patirčiai naudojantis Tinklapiu. Slapukus galite išdiegti dviem būdais:
  savo naršyklėje galite peržiūrėti savo kompiuteryje jau įdiegtus Slapukus ir ištrinti juos po vieną arba visus iš karto. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi (instrukcijas dėl Slapukų populiariausių naršyklių atžvilgiu rasite paspaudę ant toliau pateikto naršyklės pavadinimo Opera, Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer) todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę;
  be to, galite nustatyti savo interneto naršyklę taip, kad ši blokuotų Slapukus arba gautumėte perspėjimą apie bet kokio Slapuko įdiegimą. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi kiekvienoje naršyklėje, todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę.
  atkreipiame dėmesį, kad Slapukus taip pat gali naudoti ir Bendrovės partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių Bendrovė nekontroliuoja. Už tokių asmenų veiksmus Bendrovė negali būti ir nėra atsakinga. Įtardami, kad be Jūsų sutikimo Bendrovės partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių tinklapio valdytojas nekontroliuoja, naudoja Slapukus, turėtumėte kreiptis į konkretų partnerį ar kitą trečiąjį asmenį.
 
 
  Informacijos apsauga
  Mes naudojame pagrįstas technines ir organizacines priemones tam, kad apsaugotume mūsų turimą informaciją (įskaitant Asmens duomenis) nuo neteisėtos prieigos, netekimo, vagystės ar bet kokio neteisėto naudojimo, atskleidimo ar pakeitimo. Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, jog nepaisant to, kad mes naudojame pagrįstas priemones siekdami apsaugoti Jūsų Asmens duomenis, Bendrovė negali visiškai garantuoti Jūsų informacijos saugumo, kadangi ji pateikiama ar renkama internetu. Jūs galite sumažinti neteisėto naudojimosi Asmens duomenimis riziką, jei elgsitės apdairiai ir pasirinksite protingas apsaugos priemones, pavyzdžiui, naudositės naujausia antivirusine programine įranga ir pan.
  Atkreipkite dėmesį, kad tuo atveju, jeigu Jūs jungiatės prie Tinklapio iš pvz., bendrai naudojamo kompiuterio, tam tikra informacija apie Jus gali būti matoma ir kitiems asmenims, įskaitant kurie naudosis kompiuteriu po Jūsų.
   
  Tretieji asmenys
  Bendrovė nekontroliuoja privatumo politikų ir (ar) kitų taisyklių, taikomų Jūsų atžvilgiu trečiųjų asmenų. Todėl Jūs patys, savo nuožiūra ir rizika, esate atsakingi ir įsipareigojate jų laikytis tais atvejais, kai jos yra Jums taikomos. Bendrovė neatsako už kitų tinklapių privatumo politikas ar bet kokį kitą turinį, kai Tinklapyje pateikiama nuoroda į kitus tinklapius arba juose pateikiama nuoroda į Tinklalapį. Spausdami ant nuorodos, logotipo ar kitokio Tinklapio elemento, ar naudodamiesi Tinklapyje prieinamomis paslaugomis, prašome atkreipti dėmesį, kad paspaudę bet kurį iš minėtų elementų Jūs galite išeiti už Tinklapio ribų.
  Bendrovė nerenka iš trečiųjų asmenų jokios informacijos apie Lankytojus, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus, taip pat kai nesilaikoma teisės aktų reikalavimų arba pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės.
   
  Privatumo politikos pakeitimai
  Bendrovė pasilieka teisę laikas nuo laiko savo nuožiūra koreguoti (įskaitant keisti, redaguoti, papildyti, atšaukti, panaikinti) šią Privatumo politiką ar bet kurią jos dalį ir bet kurią su tuo susijusią informaciją. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika bus skelbiama Tinklapyje ir įsigalios nuo jos paskelbimo dienos (Privatumo politikos viršuje pateikiama nuoroda „Galioja nuo“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą). Rekomenduojame lankantis Tinklapyje patikrinti Privatumo politiką ir jos atnaujinimas bei įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija. Jei naudojatės Tinklapiu po atnaujintos Privatumo politikos paskelbimo, Jūs sutinkate su naujomis nuostatomis, nurodytomis atnaujinime.
   
  Kontaktiniai duomenys
  Jeigu turite kokių nors klausimų, pretenzijų ar reikalinga mūsų pagalba dėl Privatumo politikos aiškinimo ar jos taikymo, taip pat jei norite pasinaudoti savo, kaip Duomenų subjekto teisėmis, prašome kreiptis į Bendrovę šiais kontaktais:
  El. paštas: office@litagra.lt Adresas: Savanorių pr. 173, LT-03150 Vilnius, Lietuvos Respublika
  Į visus Jūsų paklausimus, susijusius su šia Privatumo politika ir pateiktus raštu, stengsimės atsakyti nedelsiant (į visus Jūsų prašymus, susijusius su Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, atsakysime ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, išskyrus teisės aktuose nurodytas išimtis).
Kalba